Základný princíp fungovania PC sietí

Pod pojmom počítačová sieť rozumieme vzájomné spojenie dvoch a viacerých počítacou. Ich vzájomnou komunikáciu zabezpečujú špeciálne programy takzvané protokoly ktoré sa nachádzajú každej sieťovej karte , v každom počítači. Hlavný protokol je TCP ktorý vytvára spojenie , ktorým je možné posielať dáta a zabezpečuje aby dáta ktoré boli odoslané , budú na druhej strane prijaté v nezmenenom poradí a forme. Ďalší dôležitý protokol je FTP , ten zabezpečuje prenos súborov a jednotlivých packetov , sťahovanie zo serverov a uploade na servery.

kabel

Každý počítač má jedinečnú IP adresu , čo je adresa počítača v sieti  , číselný kód oddelený bodkami. Predstavuje jedinečnú adresu konkrétneho počítača v sieti. DNS je server ktorý má v sebe databázu kde každej IP adrese priradenú takzvanú doménu. Funguje to na princípe tak že počítači si zadáme nijakú Web stránku nadviaže sa spojenie s DNS serverom ktorý tú danú doménu čo je názov stránky prekonvertuje na IP adresu , respektíve si v databáze vyhľadá jej príslušnú IP adresu a pošle ju späť do počítača. Následne protokolov TCP/IP a FTP sa nadviaže spojenie na daný server a Web stránka sa nám zobrazí v počítači.
Podľa veľkosti môžeme počítačové siete rozdeliť na LAN , WAN , a Man.

router

LAN je sieť tipu intranet kde pár počítačov môže mať veľkosť jedného poschodia  , čiže je to malá sieť. WAN je prepojenie viacej LAN sietí prepojených dokopy a pripojenie môže mať veľkosť sídliska alebo mesta. MAN je prepojenie viacerých WAN sieti a môže mať veľkosť miest alebo dokonca štátov. Najčastejšie sa používajú dva tipy spojenia a to P2P Čo je spojenie rovnocenných uzlov , a používa sa najčastejšie medzi servermi ktoré medzi sebou efektívne komunikovať.

data

Druhý tip spojenia je klient server čo znamená spojenie nadriadeného prvku s podriadeným , a náš počítač v tom to prípade vystupuje ako klient ktorý na server posiela požiadavky , na servery sa vykonávajú a výsledok sa pošle späť na náš počítač. Klient ako taký môže byť reprezentovaný buď ako aplikácia nainštalovaná v počítači alebo formou WEB stránky.